Realizacja projektu ,,Rozwój edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego ,,Wiśniowe wzgórze” w Dębnie w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych” odbywa się w ramach programu – ,,Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością’, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest od kwietnia 2014r., zakończony zostanie w sierpniu 2014r.

Cel ogólny projektu:
Rozwój i uatrakcyjnienie oferty turystycznej w powiecie kieleckim w oparciu o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze

Cele szczegółowe:

 • Modernizacja i rozwój istniejącej bazy turystycznej edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego,, Wiśniowe wzgórze” w oparciu o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze zidentyfikowane w ,,Katalogu zasobów lokalnych”
 • Rozwój funkcji edukacyjnej gospodarstwa poprzez przygotowanie bazy dydaktycznej i wdrożenie programów edukacyjnych opartych na lokalnych zasobach przyrodniczych i kulturowych zidentyfikowanych w ,,Katalogu zasobów lokalnych”

Realizacja projektu opierać się będzie na następujących działaniach:

 • wyposażenie i przystosowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych sali dydaktycznej
 • wyposażenie i przystosowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych kuchni dydaktycznej
 • wyremontowanie zaplecza sanitarnego do sali i kuchni dydaktycznej
 • wyposażenie placu zabaw dla dzieci w drewniany domek
 • nowe wyposażenie istniejącej bazy turystycznej gospodarstwa (poduszki, kołdry, koce, pościel)
 • uruchomienie strony WWW, wyprodukowanie banerów, folderów i wizytówek gospodarstwa

Wartość dofinansowania ze strony szwajcarskiej wyniosła 26 612,47 CHF.

Korzyści płynące z realizacji projektu:

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży usług agroturystycznych i edukacyjnych
 • Wzrost liczby obsługiwanych turystów oraz grup edukacyjnych
 • Wzrost jakości świadczonych usług agroturystycznych i edukacyjnych

Szczegółowe informacje na temat Programu Szwajcarskiego można znaleźć na stronach
http://www.programszwajcarski.gov.pl oraz http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home